REGULAMIN KONKURSU PT. „SMART RANGERS”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL KONKURSU

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Smart Rangers”, (dalej jako „Konkurs”) przeznaczonego dla Instalatorów produktów FIBARO wykorzystujących aplikację FIBARO Installer App.

1.2. Celem Konkursu jest:

 1. 1.2.1. zwiększenie sprzedaży produktów Fibaro za pośrednictwem aplikacji, o której mowa w pkt 1.1. niniejszego regulaminu,
 2. 1.2.2. promocja aplikacji FIBARO Installer App (dalej jako „Aplikacja”),
– poprzez motywowanie uczestników Konkursu jako osób odpowiedzialnych za zakup i instalację produktów Fibaro do składania zamówień za pośrednictwem Aplikacji.

1.3. Organizatorem Konkursu jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125373, NIP: 779-21-83-071, REGON: 634370884, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł. (dalej jako „Organizator”)

1.4. Konkurs pt. „Smart Rangers” przeprowadzany jest na zlecenie spółki Fibar Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000553265, NIP: 7811858097, kapitał zakładowy 1 182 100,00 PLN, która jest przedsiębiorcą dostarczającym rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. (dalej jako „FIBARO”)

1.5. Poza powyższymi pojęciami, Regulamin posługuje się również następującymi pojęciami:
a) „Dystrybutor” – podmiot współpracujący z FIBARO, który m.in. pośredniczy w sprzedaży urządzeń FIBARO oraz współpracuje z FIBARO w zakresie organizacji szkoleń FIBARO I stopnia;
b) „Ranking Główny” – ranking Uczestników zdobywających punkty w ramach rywalizacji o Nagrodę Główną;
c) „Ranking Miesięczny” – ranking Uczestników zdobywających punkty w ramach comiesięcznej rywalizacji o Nagrodę Dodatkową.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZANIA

2.1. Konkurs przeprowadzany jest od dnia 03 czerwca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Zgłaszanie udziału w Konkursie możliwe jest przez cały okres przeprowadzania Konkursu. Zgodnie z pkt 9.12. niniejszego regulaminu Organizator ma prawo zmiany czasu trwania Konkursu (tj. jego przedłużenia lub skrócenia).

2.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym Szkolenie FIBARO I stopnia, czego potwierdzeniem jest Certyfikat (dalej nazywane „Szkoleniem”), posiadają aktywne konto Fibaro ID i są zarejestrowani w Aplikacji.

3.2. Konkurs nie jest przeznaczony dla konsumentów w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego, a Uczestnicy nie są konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje w poniższy sposób:

 • 3.3.1. Uczestnik zarejestrowany w Aplikacji i posiadający do niej dostęp, może za jej pośrednictwem wyrazić chęć dołączenia do Konkursu, potwierdzając zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptując jego postanowienia (warunki korzystania z Aplikacji wraz ze szczegółami dotyczący rejestracji znajdują się w Regulaminie Usługi „Aplikacja Instalator”, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu)
 • 3.3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje w odpowiedzi na wyraźne zaproszenie Uczestnika do udziału w Konkursie złożone mu za pośrednictwem Aplikacji. Zaproszenie to polega na przesłaniu Uczestnikowi za pośrednictwem tej Aplikacji możliwości zaakceptowania Regulaminu Konkursu. Przystąpienie do Konkursu skutkuje tym, że Uczestnik będzie otrzymywał wszelkie informacje dotyczące Konkursu, a także zajmowanej pozycji w rankingu za pośrednictwem SMS, e-mail oraz za pośrednictwem powiadomień push w Aplikacji.

3.4. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków przez Uczestnika.

3.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawdziwych lub niepełnych danych lub zaniechania obowiązku niezwłocznego poinformowania o zmianie tych danych.

3.7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, FIBARO ( zwłaszcza Autoryzowani Dystrybutorzy, u których Instalator realizuje zamówienie na urządzenia FIBARO) oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

4. CZYNNOŚCI UCZESTNIKÓW W RAMACH KONKURSU

4.1. Zamówienie za pośrednictwem Aplikacji produktów, które zostaną ujęte na liście produktów premiowanych punktami konkursowymi, skutkować będzie przyznaniem w Rankingu Głównym odpowiedniej ilości punktów Uczestnikowi zgodnie z tą listą.

4.2. Dodatkowo, w ramach akcji specjalnych Uczestnicy wezmą udział czterech zadaniach odbywających się kolejno w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, podczas których zbierać będą punkty za zamówienie premiowanych produktów, których wykaz zostanie przedstawiony przed każdą z miesięcznych akcji i udostępniony Uczestnikom do wglądu za pośrednictwem Aplikacji. Dla każdego z tych zadań będą prowadzone osobne Rankingi Miesięczne, które również zostaną udostępnione Uczestnikom do wglądu za pośrednictwem Aplikacji.

4.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.1. i pkt 4.2. muszą być potwierdzone fakturą w celu ewentualnej weryfikacji transakcji – potwierdzenia te będą przesyłane Organizatorowi przez Dystrybutora. W przypadku naliczenia przez Organizatora Uczestnikowi punktów, które nie są udokumentowane fakturą, Organizator zastrzega sobie prawo odjęcia tych punktów.

4.4. Premiowane produkty zakupione przez Uczestników w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 4.1. i pkt 4.2., nie podlegają zwrotowi.

5. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W KONKURSIE

5.1. Punkty do Rankingów będą przyznawane Uczestnikom na podstawie przeprowadzonych przez nich zamówień za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z listami produktów premiowanych punktami konkursowymi.

5.2. Lista produktów premiowanych punktami konkursowymi w ramach Rankingu Głównego wraz z informacją o ilości punktów przyznanych za zakup znajduje się w załączniku nr 3 Regulaminu.

5.3. Lista produktów premiowanych punktami konkursowymi w ramach Rankingów Miesięcznych wraz z informacją o ilości punktów przyznanych za zakup zostanie opublikowana przed każdą z miesięcznych akcji za pośrednictwem Aplikacji

5.4. Punkty zdobyte za zamówienie przez Uczestnika produktu premiowanego w ramach Rankingu Miesięcznego wliczają się równocześnie do Rankingu Głównego w takiej samej ilości punktów jak do Rankingu Miesięcznego.

5.5. Zebranie największej ilości punktów jest równoznaczne z zajęciem pierwszego miejsca w Rankingu.

5.6. Za przystąpienie do konkursu w ciągu 14 dni od startu programu Uczestnik otrzymuje 100 punktów do Rankingu Głównego.

6. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD GŁÓWNYCH W KONKURSIE

6.1. Nagrody Główne w Konkursie są przyznawane w ramach rywalizacji pomiędzy Uczestnikami o to, który z Uczestników zdobędzie jak największą liczbę punktów w ramach Rankingu Głównego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5 Regulaminu.

6.2. Nagroda Główna, którą jest wycieczka zagraniczna, zostanie przyznana pięćdziesięciu Uczestnikom (Laureatom Nagrody Głównej), którzy zdobyli największą ilość punktów w Rankingu Głównym oraz zdobyli w trakcie trwania Konkursu minimum 350 pkt w Rankingu Głównym. W przypadku zdobycia przez więcej niż 50 Uczestników tej samej ilości punktów w Rankingu Głównym, Laureatem Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, który przez okres trwania Konkursu zamówił produkty premiowane punktami konkursowymi o większej łącznej wartości pieniężnej.

6.3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Nagrody Głównej jest posiadanie przez Laureata Nagrody Głównej paszportu, którego termin ważności upływa nie wcześniej niż z końcem miesiąca następującego po planowanym powrocie w wycieczki stanowiącej Nagrodę Główną.

6.4. Nagrodą Główną, o której mowa w pkt 6.2, jest 7-dniowa wycieczka w formule All Inclusive dla jednej osoby na obszarze Basenu Morza Śródziemnego w pierwszej połowie 2020 roku o wartości 2800,00 brutto. Do końca września 2019 roku Organizator poinformuje Uczestników o docelowym miejscu wycieczki.

6.5. W terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, Organizator wyłoni Laureatów Nagrody Głównej i w terminie siedmiu dni roboczych od opublikowania rankingu Laureatów Nagrody Głównej dodatkowo powiadomi ich o wygranej kontaktując się z nimi na wskazany przez nich w Aplikacji adres e-mail lub numer telefonu (lub inne wskazane tam dane kontaktowe).

6.6. Dokładny termin oraz przebieg wycieczki zostanie ogłoszony wyłącznie Laureatom Nagrody Głównej w terminie do końca 2019 roku za pośrednictwem Aplikacji lub kontaktując się z nimi na wskazany przez nich w Aplikacji adres e-mail lub numer telefonu (lub inne wskazane tam dane kontaktowe).

6.7. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia powiadomienia Laureatów Nagrody Głównej o wygranej zgodnie z pkt 6.5 Regulaminu, Laureaci Nagrody Głównej zobowiązani są do przesłania potwierdzenia udziału w wycieczce na adres e-mail konkursu: kontakt@smart-rangers.pl

6.8. W przypadku braku przesłania takiego potwierdzenia, Nagroda Główna przechodzi na tego Uczestnika, który zajął najwyższe miejsce w Rankingu Głównym nie uprawniające dotychczas do odbioru Nagrody Głównej.

6.9. Jeżeli odbiór Nagrody Głównej nie zostanie potwierdzony w trybie opisanym w pkt. 6.7. Regulaminu przez Uczestnika, o którym mowa w pkt. 6.8. Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo zachowania Nagrody Głównej jako swojej własności z powodu nieodebrania jej z winy Laureata Nagrody Głównej.

6.10. Ogłoszenie listy Laureatów Nagrody Głównej nastąpi w terminie do dnia 29.10.2019 w postaci zanonimizowanej nazwy każdego ze zwycięzców, która to lista będzie udostępniona za pośrednictwem Aplikacji.

6.11. Organizator nie przewiduje możliwości zakupienia przez Laureatów Nagrody Głównej dodatkowej ilości odpłatnych wycieczek dla osób towarzyszących oraz nie przewiduje możliwości przekazania Nagrody Głównej osobom trzecim.

6.12. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem Nagród, ponieważ wraz z Nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie.

7. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD DODATKOWYCH W KONKURSIE

7.1. Nagrody Dodatkowe w Konkursie są przyznawane w ramach rywalizacji pomiędzy Uczestnikami o to, który z Uczestników zdobędzie jak największą liczbę punktów w ramach poszczególnych Rankingów Miesięcznych zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5 Regulaminu.

7.2. Nagrody Dodatkowe w ramach każdej z miesięcznych akcji specjalnych zostaną przyznane dziesięciu Uczestnikom (Laureatom Nagrody Dodatkowej), którzy zdobyli największą ilość punktów w jednostkowym Rankingu Miesięcznym. Lista tych Nagród będzie co miesiąc publikowana wraz z zadaniem miesięcznym za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku zdobycia przez więcej niż 10 Uczestników tej samej ilości punktów w Rankingu Miesięcznym, Laureatem Nagrody Dodatkowej zostanie Uczestnik, który w ramach jednostkowej misji miesięcznej wcześniej dokonał zakupu jakiegokolwiek produktu premiowanego w danym Rankingu Miesięcznym.

7.3. W terminie czternastu dni roboczych od dnia zakończenia miesięcznej akcji specjalnej, Organizator wyłoni Laureatów Nagrody Dodatkowej i w terminie siedmiu dni roboczych powiadomi ich o wygranej kontaktując się z nimi na wskazany przez nich w Aplikacji adres e-mail lub numer telefonu (lub inne wskazane tam dane kontaktowe). Organizator poprosi Laureatów Nagrody Dodatkowej o podanie w ciągu 5 dni roboczych adresu na który Nagroda Dodatkowa ma zostać wysłana. W przypadku braku przesłania adresu w terminie, Nagroda Dodatkowa przechodzi na tego Uczestnika, który zajął najwyższe miejsce w danym Rankingu Miesięcznym nie uprawniające dotychczas do odbioru Nagrody Dodatkowej.

7.4. Nagrody Dodatkowe zostaną wydane nagrodzonym Laureatom Nagrody Dodatkowej za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie 14 dni od dnia poinformowania zwycięzcy o wygranej na wskazany przez nich adres.

7.5. Ogłoszenie listy Laureatów Nagrody Dodatkowej nastąpi w terminie do dnia 19 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym odbyło się zadanie w postaci zanonimizowanej nazwy każdego ze zwycięzców, która to lista będzie udostępniona za pośrednictwem Aplikacji.

7.6. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem Nagród, ponieważ wraz z Nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie.

8. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzania Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Smart Rangers” w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od ujawnienia podstawy reklamacji, nie później jednak niż do dnia 30.11.2019 r. Reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie przyczyn reklamacji, żądanie określonego zachowania się przez Organizatora oraz imię i nazwisko lub nazwę, a także adres e-mail Uczestnika.

8.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty ich dostarczenia Organizatorowi.

8.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Organizatora w przedmiocie reklamacji listem poleconym przesłanym do Uczestnika nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora zgodnie z pkt 8.2. Regulaminu.

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet – listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości e-mail i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z Konkursem.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fibar Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1, 60-623 Poznań. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „Smart Rangers”. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie na adres Organizatora dokumentu zawierającego oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z udziału w Konkursie.

9.2. Regulamin dostępny jest również do wglądu w siedzibie Organizatora, a także będzie przesyłany w odpowiedzi na każdą prośbę przesyłaną na adres e-mail kontakt@smart-rangers.pl Ponadto, Organizator uruchomił infolinię pod numerem 801 311 333 pod którym Uczestnicy mogą uzyskać informacje związane z przeprowadzaniem Konkursu.

9.3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Jedynym wiążącym źródłem zasad przeprowadzania Konkursu jest Regulamin.

9.4. Nagrody wydawane w ramach Konkursu stanowią dla Uczestników dochód z tytułu wygranej w konkursie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Do każdej Nagrody wydawanej w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie obliczona według wzoru [Wartość Nagrody*10/9 – Wartość Nagrody), zaokrąglonej do pełnej złotówki, przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9.5. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z udziału w Konkursie, w tym prawa do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody, na osobę trzecią.

9.6. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.7. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

9.8. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, co do którego poweźmie uzasadnione podejrzenia o łamanie warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i stwierdzeniu wystąpienia ww. naruszeń.

9.9. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i stwierdzeniu wystąpienia naruszeń, Uczestników, którzy:

 • 9.9.1. naruszyli swoje zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub stosunków umownych, które mają związek z dokonywaniem przez Uczestników Rejestracji, w tym zwłaszcza dotyczących ochrony danych osobowych oraz zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej;
 • 9.9.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
 • 9.9.3. prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu;
 • 9.9.4. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora lub Fibar Group S.A.

9.10. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wszelkie przyznanie takiemu Uczestnikowi jakichkolwiek Nagród zostanie anulowane. Wszelkie przyznane, a niewydane Nagrody pozostają własnością Organizatora. Z kolei wszelkie wydane już Uczestnikowi Nagrody podlegają niezwłocznemu zwrotowi Organizatorowi, a gdy Nagrody zostały już zużyte zwrotowi podlega ich równowartość w pieniądzu.

9.11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym prawo do zmiany terminu przeprowadzania Konkursu (np. jego przedłużenia lub zakończenia przed dniem określonym w pkt 2.1 Regulaminu), w każdym czasie i bez podania przyczyny, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestnika przed dniem dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Konkursu zostanie wysłana wiadomością SMS lub e-mail do Uczestników.

9.12. Konkurs stanowi akcję promocyjną – przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

9.13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

9.14. W przypadku sporów związanych z realizacją Konkursu właściwy będzie sąd powszechny według siedziby Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU „SMART RANGERS”

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania Konkursu „Smart Rangers” oraz w związku z Twoim uczestnictwem w tym Konkursie jest Fibar Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Lotnicza 1 (dalej: „Administrator”).

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Administratorem napisz e-mail na adres: dpo@fibaro.com lub wyślij list na adres: Fibar Group S.A., ul. Serdeczna 3, 62-081 Wysogotowo.

3. Twoje dane osobowe jako Uczestnika Konkursu przetwarzane są w następujących celach:

 • a. przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora są, w szczególności jego działania marketingowe i promocyjne oraz rozwój przedsiębiorstwa Administratora m.in. poprzez działania promocyjne, w tym konkursy.
 • b. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z nagrodami przyznawanymi w ramach Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • c. dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może w zależności o przypadku uniemożliwić Tobie udział w Konkursie lub odbiór nagrody.

5 Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:

 • 5.1. przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie;
 • 5.2. Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym powstało zobowiązanie. Dodatkowo Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wydana nagroda.

6. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • 6.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • 6.2. prawo do poprawiania danych
 • 6.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • 6.4. prawo do żądania usunięcia danych
 • 6.5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail dpo@fibaro.com lub list na adres: Fibar Group S.A., ul. Serdeczna 3, 62-081 Wysogotowo.

7. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

8. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail dpo@fibaro.com lub listownie na adres: Fibar Group S.A., ul. Serdeczna 3, 62-081 Wysogotowo.

9. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: agencja Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu koordynowania procesem przeprowadzania Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Administrator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Partnerom zaangażowanym w przeprowadzanie Konkursu ujawniane są tylko te dane, które są im niezbędne do realizacji powierzonych im zadań.

10. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ PRODUKTÓW NAGRADZANYCH PUNKTAMI W RAMACH RANKINGU GŁÓWNEGO
NAZWA GRUPA PUNKTY
Home Center 2 FGHC2 EU SW 4.X getways 20
Home Center 2 FGHC2 EU SW 4.X BLACK getways 20
Home Center Lite getways 10
Swipe Gesture Controller remotes 5
KeyFob remotes 2
The Button FGPB-101-1 remotes 2
The Button FGBP-101-2 remotes 2
The Button FGBP-101-3 remotes 2
The Button FGBP-101-4 remotes 2
The Button FGBP-101-5 remotes 2
The Button FGBP-101-6 remotes 2
The Button FGBP-101-7 remotes 2
The Button FGBP-101-8 remotes 2
Dimmer 2 actors 4
Roller Shutter 3 actors 4
Single Switch 2 actors 4
Double Switch 2 actors 4
RGBW Controller actors 4
The Heat Controller actors 5
Wall Plug actors 2
Bypass 2 actors 2
Flood Sensor sensors 2
Smoke Sensor sensors 2
Motion Sensor sensors 2
Smart Implant sensors 2
Door / Window Sensor FGDW-002-1 sensors 2
Door / Window Sensor FGDW-002-2 sensors 2
Door / Window Sensor FGDW-002-3 sensors 2
Door / Window Sensor FGDW-002-4 sensors 2
Door / Window Sensor FGDW-002-5 sensors 2
Door / Window Sensor FGDW-002-6 sensors 2
Door / Window Sensor FGDW-002-7 sensors 2
CO Sensor sensors 5
Heat Controller Starter Pack ZW actors 5
Temperature Sensor sensors 2
Starter KIT gateways 15
Zestaw oœwietlenie gateways 15
Zestaw Rolety sensors 15
Zestaw Ogrzewanie gateways 15
Intercom gateways 30
Relay Switch 2x1,5kW actors 4
Relay Switch 1x2,5kW actors 4
Motion Sensor HK sensors 4
Flood Sensor HK sensors 2
Door / Window Sensor FGBHDW-002-1 sensors 4
Door / Window Sensor FGBHDW-002-2 sensors 4
Door / Window Sensor FGBHDW-002-3 sensors 4
Door / Window Sensor FGBHDW-002-4 sensors 4
Door / Window Sensor FGBHDW-002-5 sensors 4
Door / Window Sensor FGBHDW-002-6 sensors 4
Door / Window Sensor FGBHDW-002-7 sensors 4
CO Sensor HK sensors 5
Single Switch HK actors 5
Wall Plug WiFi/BLE actors 4
The Heat Controller HK actors 5
The Button HK sensors 4
The Heat Controller PACK HK actors 5
Walli Switch actors 5
Walli Dimmer actors 5
Walli Roller Shutter actors 5
Walli Outlet E actors 5
Walli Outlet F actors 5
Walli Switch Unit actors 3
Walli Dimmer Unit actors 3
Walli Roller Shutter Unit actors 3
Walli OutletE N actors 2
Walli OutletF N actors 2
Walli USB N actors 2
Walli TV/Sat N actors 2
Walli Ethernet N actors 2
Walli Coverplate x2 actors 1
Walli Coverplate x3 actors 1